StellarQ

StellarQ My

Hoidonseuranta StellarQ-alustalla Liikehäiriöt Parkinsonin tauti sekä muut liikehäiriöt ja muistisairaudet

StellarQ-alusta tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille ensisijaisen käyttöliittymän Parkinsonin taudin ja Parkinson Plus tautien hoidonseurantaan. Se toimii osana käytössä olevaa potilastietojärjestelmää ja mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden seurannan potilailla, joilla on joko Parkinsonin tauti, monisysteemiatrofia, progressiivinen supranukleaarinen halvaus, kortikobasaalinen degeneraatio, Lewyn kappale -dementia, otsalohkodementia tai jokin primäärisesti etenevä afasia.

Alusta mahdollistaa myös sellaisen potilaan luonnin järjestelmään, jolla mitään edellä mainituista diagnooseista ei ole vielä kyetty vahvistamaan.

Visualisoitu sairaushistoria

Visualisoitu sairaushistoria helpottaa terveydenhuollon ammattilaisen arkea. Visuaalisoitu sairaushistoria muodostetaan aikajanalle potilaan koko sairaushistorian pohjalta. Se nopeuttaa ja helpottaa kokonaiskuvan muodostamista potilaan tilanteesta ja hoitohistoriasta. Samalla se mahdollistaa hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

Parkinsonin tautia ja Parkinson Plus tauteja sairastavan potilaan visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa sairauden etenemisen seurannan seuraavilla mittareilla:

  • motoristen oireiden vaikeusastetta mittaavan Hoehn & Yahr -luokitus
  • sairauden etenemistä ja hoitojen vaikuttavuutta mittaavat: LEDD, UPDRS III, MDS-UPDRS III ja DBS-hoidon vaikutus
  • hoidot (meneillään olevat ja päättyneet lääkitykset, DBS-hoito)
  • tutkimukset (geeni-, kuvantamis- ja laboratoriotutkimukset)
  • diagnoosit niiden asettamisajankohtina
  • LEDD (levodopaekvivalentti päiväannos) lasketaan automaattisesti lääkitysten perusteella

Hoidot on visualisoitu hoidon kestoa kuvaavilla palkeilla sekä hoidon aikaisia tapahtumia kuvaavilla symboleilla. Tapahtumia ovat esimerkiksi lääkitysten annostukset, DBS-hoidon asetukset sekä lääkitysten ja DBS-hoidon haittatapahtumat ja lopetukset syineen. Tutkimukset on visualisoitu symbolein. Yksityiskohtaiset tiedot hoidoista ja tutkimuksista ovat katsottavissa viemällä hiiren osoitin palkkien ja symbolien päälle. Visuaalinen sairaushistoria mahdollistaa potilaan koko sairaushistorian ja hoitojen vaikuttavuuden tarkastelun yhden näkymän kautta.

Rakenteinen tieto

Visualisoidun sairaushistorian lisäksi palvelun käyttöliittymä koostuu tiilistä, jotka ovat loogisia kokonaisuuksia palveluun sisältyvistä tietorakenteista.

Parkinsonin taudin ja Parkinson Plus tautien tietorakenteita ovat mm. Profiili ja Diagnoosi. Profiili-tiili avaa näkymän potilaan perustietoihin ja Diagnoosi-tiili avaa näkymän potilaan diagnoosiin, ensioireisiin sekä kunkin taudin diagnostisiin kriteereihin. Palvelu perustuu viimeisimpiin kansainvälisiin julkaisuihin ja Käypä hoito -suositukseen.

Tuki diagnostiikan tekemiselle

Yleisesti tiedetään Parkinsonin taudin ja Parkinson Plus -sairausryhmän erotusdiagnostiikan haasteellisuus. Noin neljäsosa Parkinsonin taudin diagnooseista (G20) osoittautuu vääräksi. Parkinsonin taudin diagnostiikka vaatii usein useita käyntejä ja seurannan erikoissairaanhoidossa. Diagnostisten kriteereiden, poissulkukriteerien ja varoitusmerkkien systemaattinen tarkastelu on keskeistä diagnostiikan onnistumiseksi, jolloin helposti saatavilla oleva rakenteinen tieto on erittäin tärkeää ja korostuu entisestään lääkärin vaihtuessa vastaanottokäyntien välillä. Idiopaattisen Parkinsonin taudin sijaan oikea diagnoosi voi tyypillisesti olla jokin Parkinson Plus –diagnooseista, vaskulaarinen parkinsonismi tai muistisairaus, johon liittyy liikehäiriöoireisto. Virheellinen diagnoosi voi johtaa oireilevan potilaan epätietoisuuden lisääntymisen ja toistuvien poliklinikkayhteydenottojen lisäksi vääriin lääkehoitoihin ja lisäkustannuksia aiheuttaviin haittatapahtumiin, ja pahimmassa tapauksessa erityisen kalliisiin invasiivisiin toimenpiteisiin, kuten DBS-hoidot.

Integroituu osaksi olemassaolevaa potilastietojärjestelmää

Parkinsonin taudin ja Parkinson Plus tautien hoidonseuranta aukeaa potilastietojärjestelmästä ilman erillistä kirjautumista. Alusta on integroitu yleisimpiin Suomessa käytössä oleviin potilastietojärjestelmiin, kuten Apottiin, Uranukseen ja Lifecareen, sekä kuvantamis- ja laboratoriojärjestelmiin. StellarQ-alustalle voidaan tuoda integraatioiden kautta tiedot mm. diagnooseista, lääkityksestä, kuvantamistuloksista ja laboratoriotuloksista.

StellarQ

StellarQ Oy

Eerikinkatu 3 A, 20100 Turku, FINLAND